Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Phương pháp tìm Điểm cố định- Đường thẳng và Đường tròn luôn đi qua điểm-Hình học 9

Phương pháp :  Để tìm điểm cố định trong một bài toán ta thường xem xét các vấn đề sau :
Bước 1 : Hình dung được sự thay đổi của điểm di động và các điểm có liên quan với nó thay đổi như thế nào. Điều này tác giả đã nói ở dạng trên.
Bước 2 : Xem xét các đại lượng không đổi, các điểm không thay đổi khi ta cho điểm di động di chuyển.  Từ đó có thể thấy được bằng cảm tính của mình điểm cố định.
Bước 3 : Chứng minh điểm đó là điểm cố định vì nó là điểm đặc biệt nào đó của đoạn thẳng , hoặc đường tròn cố định nào đó.
1.  Chứng minh khoảng cách từ điểm đó đến một điểm cố định khác thuộc đường thẳng là không đổi.
2. Chứng minh nó là giao điểm của hai đường thẳng cố định nào đó
3. Để chứng minh điểm nằm trên đường tròn cố định ta cần chứng minh nó là điểm cuối hay trung điểm của một cung cố định.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Giải toán bằng cách lập phương trình- Dạng toán năng suất

Phương pháp: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
+   Bước 1: Lập hệ phương trình
     Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn ( ghi rõ đơn vị của ẩn).
     Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết
     Dựa vào các dữ kiện và điều kiện của bài toán để lập hệ phương trình.
+   Bước 2: Giải hệ phương trình
+   Bước 3: Kiểm tra, nhận định kết quả thích hợp và trả lời
*   Kiến thức liên quan:
     Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, cần phải “Phiên dịch ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ đại số”, tức là cần biểu thị các đại lượng trong bài toán theo ẩn và các số đã biết rồi thiết lập hệ phương trình diễn đạt sự tương quan giữa các đại lượng trong bài toán.
Để làm tốt công việc “phiên dịch” này, hãy chú ý đến các công thức có liên quan đến bài toán như:
     Sản lượng = Năng suất  Thời gian
     Dạng bài toán làm chung, làm riêng thường phải phân tích được:
Năng suất làm riêng được một phần của công việc.
Thiết lập phương trình khi làm riêng công việc
Thiết lập phương trình khi làm chung công việc.